آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Linux  شامل Linux kernel امکان use-after-free و نشت حافظه در عملکرد io_uring در نحوه ثبت یک حلقه بافر توسط کاربر با IORING_REGISTER_PBUF_RING، mmap() و سپس آزاد کردن آن که منجر به افزایش سطح دسترسی یا از کار افتادن سیستم می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0582 7.8 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2254050  

 

 

administrator

نظر دهید