آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Linux kernel

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Linux kernel، شامل GSM 0710 tty multiplexor، به دلیل use-after-free  امکان افزایش امتیاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6546 7.8 نامشخص https://github.com/torvalds/linux/commit/3c4f8333b582487a2d1e02171f1465531cde53e3  

 

 

administrator

نظر دهید