آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Linux شامل

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Linux شامل Linux kernel امکان use-after-free در زیر سیستم netfilter که منجر به ارتقا سطح دسترسی می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0193 7.8 6.7 https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2255653  

 

 

administrator

نظر دهید