آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Laravel

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Laravel، شامل Statamic نسخه های 4.46.0 و 3.4.17، به دلیل بارگذاری فایل‌های HTML که شبیه فایل‌های jpg ساخته شده‌اند امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24570   نامشخص https://github.com/statamic/cms/security/advisories/GHSA-vqxq-hvxw-9mv9 8.2

 

 

administrator

نظر دهید