آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Laravel Framework

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Laravel Framework نسخه 8 تا 11 امکان یافتن اعتبارنامه‌ها پایگاه‌داده (database credentials) در storage/logs/laravel.log را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29291 7.3 نامشخص https://gist.github.com/whiteman007/43bd7fa1fa0e47554b33f0cf93066784  

 

 

administrator

نظر دهید