آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Kubernetes

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Kubernetes ، شامل Argo CD نسخه‌های 2.10-rc2، 2.9.4، 2.8.8 و2.7.15 ، امکان CSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22424   نامشخص https://github.com/argoproj/argo-cd/security/advisories/GHSA-92mw-q256-5vwg 8.3

 

 

administrator

نظر دهید