آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در JavaScript

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در JavaScript، شامل Deno ، به دلیل شرایط مسابقه‌ایی امکان دستکاری مجوزها را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-32477   نامشخص https://github.com/denoland/deno/security/advisories/GHSA-95cj-3hr2-7j5j 7.7

 

 

administrator

نظر دهید