آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Java

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Java، شامل UriComponentsBuilder در Spring، امکان حمله SSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22243   نامشخص https://spring.io/security/cve-2024-22243 8.1

 

administrator

نظر دهید