آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Java

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Java، شامل Jetty نسخه های 9.4.54، 10.0.20، 11.0.20 و 12.0.6، امکان خودداری کردن سرور از پذیرش اتصالات جدید از کلاینت‌های معتبر را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22201 نامشخص https://github.com/jetty/jetty.project/security/advisories/GHSA-rggv-cv7r-mw98 7.5

 

 

administrator

نظر دهید