آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در IBM شامل IBM Security Access Manager Container (IBM Security Verify Access Appliance نسخه 10.0.0.0 تا 10.0.6.1 و IBM Security Verify Access Docker نسخه 10.0.6.1) به‌دلیل کنترل نامناسب دسترسی امکان ارتقا به سطح دسترسی ریشه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-31003 8.4 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/254658  

 

 

administrator

نظر دهید