آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM MQ وIBM MQ Appliance  نسخه‌های 9.0، 9.1، 9.2، 9.3 LTS  و CD  9.3 به‌دلیل منطق بافر نادرست امکان انکار سرویس را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25016 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7123139  

 

 

administrator

نظر دهید