آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM، شامل IBM Cognos Analytics نسخه‌های 11.2.0 تا 11.2.4 و 12.0.0 تا 12.0.2، به دلیل خنثی سازی نامناسب خروجی برای لاگ ها امکان حملات علیه سیستم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25047 8.6 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/282956  

 

administrator

نظر دهید