آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM شاملIBM MQ Appliance 9.3 CD and LTS  امکان سرریز بافر مبتنی بر هیپ که منجر به اجرای کد دلخوا یا از کار افتادن سرور می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت شده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25048 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7149481  

 

 

administrator

نظر دهید