آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Fortinet

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Fortinet شامل Fortinet FortiManager نسخه 7.4.0، نسخه 7.2.0 تا 7.2.3، نسخه 7.0.0 تا 7.0.8، نسخه 6.4.0 تا 6.4.12 و نسخه 6.2.0 تا 6.2.11 به‌دلیل پیمایش مسیر نسبی امکان اجرای کدهای غیرمجاز یا دستورات از طریق درخواست های HTTP ساخته شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42791 8.8 نامشخص https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-189  

 

 

administrator

نظر دهید