آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Dell شامل Dell PowerEdge Server BIOS و Dell Precision Rack BIOS  به‌دلیل تایید کردن نامناسب بافر ارتباطی SMM  امکان نوشتن در  SMRAMرا برای مهاجم محلی با سطح دسترسی پایین فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0161 7.2 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222979/dsa-2024-006-security-update-for-dell-poweredge-server-bios-for-an-improper-smm-communication-buffer-verification-vulnerability  

 

 

administrator

نظر دهید