آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در CodeIgniter

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در CodeIgniter (یک فریمورک PHP full-stack web) نسخه قبل از 4.4.6 امکان انکار سرویس (DoS) در کلاس  Languageکه منجر به مصرف مقدار زیادی از حافظه سرور می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29904 7.5 نامشخص https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/security/advisories/GHSA-39fp-mqmm-gxj6  

 

administrator

نظر دهید