آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Cisco

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Cisco، شامل تجزیه‌کننده HTML ClamAV، به دلیل ارسال یک فایل دستکاری شده حاوی محتوای HTML برای اسکن شدن امکان انکار سرویس(DoS)  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20380 7.5 نامشخص https://blog.clamav.net/2024/04/clamav-131-123-106-patch-versions.html  

 

 

administrator

نظر دهید