آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Avast

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Avast، شامل Avast Premium Security، امکان افزایش امتیاز و اجرای کد دلخواه در زمینه SYSTEM را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42125   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1475/ 7.8

 

 

administrator

نظر دهید