آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Atlassian

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Atlassian شامل Confluence Data Center نسخه‌های 7.3.0 امکان تغییر اقدامات انجام شده توسط یک system call و تزریق را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21676 8.8 نامشخص https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21676  

 

 

administrator

نظر دهید