آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache Solr نسخه 9.0.0 تا 9.0.3 امکان افشای اطلاعات حساس و دسترسی به متغیرهای محیطی از طریق  Metrics APIرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50290 7.8 نامشخص https://solr.apache.org/security.html#cve-2023-50290-apache-solr-allows-read-access-to-host-environment-variables  

 

 

administrator

نظر دهید