آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Apache شامل Apache InLong  نسخه‌های 1.4.0 تا 1.10.0 امکان سریال‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد که منجر به خواندن فایل دلخواه از طریق یک پیلود خاص می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26580 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/xvomf66l58x4dmoyzojflvx52gkzcdmk  

 

 

administrator

نظر دهید