آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache Commons Compress نسخه 1.3 تا 1.25.0 به‌دلیل ایجاد حلقه بی‌نهایت در یک فایل DUMP آسیب‌دیده امکان انکار سرویس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25710 8.1 نامشخص https://lists.apache.org/thread/cz8qkcwphy4cx8gltn932ln51cbtq6kf  

 

 

administrator

نظر دهید