آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل mod_auth_openidc یک ماژول تأیید اعتبار و مجوز OpenID برای سرورApache  نسخهHTTP  x.2 است که عملکرد OpenID Connect Relying Party را اجرا می‌کند، به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب ورودی در مقدار کوکی  mod_auth_openidc_session_chunksامکان انکار سرویس  (DoS)در هنگام استفاده از OIDCSessionType Client-cookie را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24814 7.5 نامشخص https://github.com/OpenIDC/mod_auth_openidc/security/advisories/GHSA-hxr6-w4gc-7vvv  

 

 

administrator

نظر دهید