آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache Pulsar SASL نسخه 2.10.5، نسخه 2.11.0 تا 2.11.2، نسخه 3.0.0 تا 3.0.1 و نسخه 3.1.0 به‌دلیل ناسازگاری زمان‌بندی قابل مشاهده ( و حمله Timing) امکان تایید امضا از طریق ایجاد یک  SASL Role  Token را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51437 7.4 نامشخص https://lists.apache.org/thread/5kgmvvolf5tzp5rz9xjwfg2ncwvqqgl5  

 

 

administrator

نظر دهید