آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache Software Foundation Apache Sling Servlets Resolver تمام نسخه‌های قبل از 2.11.0 امکان اجرای کد مخرب از طریق پیمایش مسیر را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23673 8.5 نامشخص https://lists.apache.org/thread/5zzx8ztwc6tmbwlw80m2pbrp3913l2kl  

 

 

administrator

نظر دهید