آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Apache شامل Apache ServiceComb Service-Center نسخه2.1.0 و قبل‌تر امکانSSRF  از طریق  API frontend و بدست آوردن اطلاعات حساس سرور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-44313 7.6 نامشخص https://lists.apache.org/thread/kxovd455o9h4f2v811hcov2qknbwld5r  

 

 

administrator

نظر دهید