آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache، شامل Apache Doris نسخه‌های 1.2.0 تا 2.0.4، به دلیل بارگیری فایل های jar دلخواه امکان اجرای دستور از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27438 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/h95h82b0svlnwcg6c2xq4b08j6gwgczh  

 

 

administrator

نظر دهید