آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Android kernel

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Android kernel شامل امکان افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22006 7.3 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/pixel/2024-03-01  

 

 

administrator

نظر دهید