آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در بسته Angular

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در بسته Angular نسخه 1.3.0 امکان انکار سرویس با بیان منظم  (ReDoS)را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21490 نامشخص https://security.snyk.io/vuln/SNYK-JS-ANGULAR-6091113 7.5

 

 

administrator

نظر دهید