آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Microsoft

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Microsoft  شامل .NET Core، Visual Studio، Windows Kerberos، Azure Storage Mover، FBX در آفیس 2019، آفیس 2021، آفیس LTSC برای Mac 2021 و مایکروسافت 365، Windows Subsystem برای Linux، Windows Cryptographic Services، Win32k، Microsoft AllJoyn API، Windows Libarchive، Windows Kernel، Windows Hyper-V، Remote Desktop Client، Windows Kernel-Mode Driver، Windows Cloud Files Mini Filter Driver،.NET Framework، Microsoft SharePoint Server، Microsoft Printer Metadata Troubleshooter Tool، Microsoft Message Queuing، Microsoft Virtual Hard Disk، Windows Group Policy، Microsoft ODBC Driver، Microsoft Common Log File System، Windows HTML Platforms، NET، Microsoft.Data.SqlClient و System.Data.SqlClient SQL Data Provider و AzureAD (Microsoft.IdentityModel.Protocols.SignedHttpRequest) امکان انکار سرویس، دور زدن ویژگی امنیتی، اجرای کد از راه دور و ارتقا سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20672 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20672
CVE-2024-20674 9.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20674
CVE-2024-20676 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20676
CVE-2024-20677 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20677
CVE-2024-20681 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20681
CVE-2024-20682 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20682
CVE-2024-20683 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20683
CVE-2024-20686 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20686
CVE-2024-20687 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20687
CVE-2024-20696 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20696
CVE-2024-20697 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20697
CVE-2024-20698 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20698
CVE-2024-20700 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20700
CVE-2024-21307 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21307
CVE-2024-21309 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21309
CVE-2024-21310 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21310
CVE-2024-21312 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21312
CVE-2024-21318 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21318
CVE-2024-21325 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21325
CVE-2024-20661 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20661
CVE-2024-20658 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20658
CVE-2024-20657 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20657
CVE-2024-20656 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20656
CVE-2024-20654 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20654
CVE-2024-20653 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20653
CVE-2024-20652 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20652
CVE-2024-0057 9.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-0057
CVE-2024-0056 8.7 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-0056
CVE-2024-21643 7.1 نامشخص https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-identitymodel-extensions-for-dotnet/security/advisories/GHSA-rv9j-c866-gp5h

 

 

administrator

نظر دهید