آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌ در Atlassian

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌ در Atlassian  شامل Confluence Data Center  نسخه 7.19.0، Confluence Data Center و Server  نسخه‌های 8.0.x ,8.1.x, 8.2.x, 8.3.x, 8.4.x, 8.5.0, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3، نسخه 2.1.0 و نسخه 7.13.0 امکان اجرای کد از راه دور و تزریق template که منجربه RCE می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-22526 7.2 نامشخص https://confluence.atlassian.com/pages/viewpage.action?pageId=1333335615  
CVE-2023-22527 10.0 نامشخص https://confluence.atlassian.com/pages/viewpage.action?pageId=1333335615  
CVE-2024-21672 8.3 نامشخص https://jira.atlassian.com/browse/CONFSERVER-94064  
CVE-2024-21673 8.0 نامشخص https://jira.atlassian.com/browse/CONFSERVER-94065  
CVE-2024-21674 8.6 نامشخص https://jira.atlassian.com/browse/CONFSERVER-94066  

 

 

administrator

نظر دهید