مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در D-Link شامل D-Link Dir 816 با firmware نسخه DIR-816_A2_v1.10CNB04 و D-Link Dir 882  با firmware نسخه firmware نسخه امکان تزریق فرمان و اجرای دستورات از طریق پارامترurlAdd  و درخواست POST دستکاری شده به /HNAP1/را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-24331 نامشخص https://github.com/caoyebo/CVE/tree/main/Dlink%20816%20-%20CVE-2023-24331  
CVE-2023-24330 نامشخص https://github.com/caoyebo/CVE/tree/main/dlink%20882%20-%20CVE-2023-24330  

 

 

administrator

نظر دهید