آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Nextcloud

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Nextcloud  ، شامل Nextcloud Global Site Selector امکان به دست آوردن رمز عبور و جعل هویت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22212 9.6 نامشخص https://github.com/nextcloud/globalsiteselector/commit/ab5da57190d5bbc79079ce4109b6bcccccd893ee  

 

 

administrator

نظر دهید