آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Splunk

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Splunk  شامل Splunk Enterprise برای ویندوز نسخه‌های قبل از 9.0.8 و 9.1.3 به‌دلیل عدم پاکسازی درست داده‌های ورودی مسیر امکان سریال‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد در پیمایش مسیر در پارتیشن دیسک جداگانه در دستگاه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23678 7.5 نامشخص https://advisory.splunk.com/advisories/SVD-2024-0108  

 

 

administrator

نظر دهید