آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js، شامل hoppscotch/cli@ قبل از نسخه 0.8.0 امکان تزریق دستور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-34347   نامشخص https://github.com/hoppscotch/hoppscotch/security/advisories/GHSA-qmmm-73r2-f8xr 8.3

 

 

administrator

نظر دهید